PHƯƠNG PHÁP “BỘ CHỈ SỐ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐỂ TÍNH NHU CẦU NHÂN LỰC Y TẾ”

  • Published Date: September 2015
  • Download File Format: PDF
  • Download File Size: 461.29 KB
Download File

Bối cảnh: Khi dịch HIV bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam vào những năm 1990s đã tạo ra một ứng phó khẩn cấp. Rất nhiều nguồn lực từ nước ngoài đã được huy động để kiểm soát đại dịch này. Việt Nam gần đây đã đạt được mức thu nhập trung bình thấp, và điều này dẫn đến sự sụt giảm nguồn viện trợ từ nước ngoài. Mục tiêu của Dự án Lãnh đạo, Quản lý, Quản trị - Hỗ trợ Chuyển giao (LMG-TSP) là hỗ trợ dần dần chuyển giao chương trình HIV của Việt Nam sang hình thức có tính tự chủ quốc gia lớn hơn và phát triển bền vững hơn trong hệ thống y tế.

Cách tiếp cận: Phương pháp “Bộ chỉ số Khối lượng công việc để tính nhu cầu nhân lực y tế” (phương pháp WISN) được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xây dựng vào năm 1998, và sử dụng cách tiếp cận “từ trên xuống” (“top down”), vì thế đã gặp phải nhiều thách thức và hệ quả là nhân viên y tế không công nhận các kết quả đó. Kể từ đó bộ công cụ này đã nhiều lần được chỉnh sửa và phiên bản WISN hiện tại được hoàn thiện vào năm 2010, sử dụng cách tiếp cận “từ dưới lên” (“bottom up”), có nghĩa là chính bản thân nhân viên y tế tự tính toán thời gian và khối lượng công việc của chính họ. Phương pháp này ngày càng được nhiều nước trên thế giới áp dụng1 bởi vì nó đáp ứng được nhu cầu Lập kế hoạch Nguồn Nhân lực Y dựa trên khối lượng công việc. Phương pháp WISN sử dụng các nguyên tắc đơn giản để xác định nhu cầu nhân sự dựa trên khối lượng công việc thực tế, chứ không phải dựa trên số giường bệnh hoặc tỷ lệ dân số. Phương pháp WISN thiết lập các hoạt động chuẩn (thời gian) cho các hạng mục nhân sự và chuyển các hoạt động chuẩn thành khối lượng công việc để tính toàn nhu cầu nhân sự ở các cơ sở y tế. Kết quả của phương pháp WISN cho biết các chỉ tiêu cụ thể để từ đó phân bổ kinh phí và nguồn lực.

Kết luận: Kết quả WISN là nguồn bằng chứng duy nhất có sẵn ở Việt Nam hiện nay về nhu cầu nhân sự dựa trên khối lượng công việc. Trong bối cảnh chuyển giao, việc ứng dụng WISN cho một chương trình dịch bệnh cụ thể như HIV là cần thiết để xác định nhu cầu nhân sự nhằm đảm bảo duy trì việc cung cấp các dịch vụ này khi lồng ghép vào hệ thống y tế. WISN là phù hợp với Việt Nam bởi vì nó tương thích với quy định của Nghị định 41; nó cung cấp một phân tích chi tiết về khối lượng công việc và các cấu phần khối lượng công việc, và các thông tin này có thể được sự dụng để xây dựng bản mô tả công việc. Bản tóm tắt công cụ này cung cấp một nguồn thông tin có giá trị cho Việt Nam và cho các quốc gia khác đang tiến hành chuyển giao, lồng ghép chương trình dịch bệnh đơn lẻ tương tự vào hệ thống y tế.